Aviso Legal e Política de privacidade

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD), informámoslle de forma expresa, precisa e inequívoca que os datos proporcionados por vostede a través dos formularios previstos para este efecto no noso sitio web ou en calquera outra canle de recolleita, así como os xerados durante a súa relación coa nosa entidade, serán procesados nos ficheiros de CANTINA BOTANA, debidamente notificado no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, co fin de manter e completar a relación do destinatario do servizo coa nosa entidade e a prestación de servizos derivados do mesmo.

CANTINA BOTANA comprométese a cumprir a obrigación de segredo con respecto aos datos persoais e o seu deber de conservalos e adoptará todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa modificación, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, xa sexan procedentes de accións humanas ou do medio físico ou natural, desenvolvidas no Título VIII do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.